Koncept parku

Plán interaktivních prvků vycházel podkladově ze zpracované projektové dokumentace úprav okolí Gymnázia Cheb, zpracované v listopadu 1994. Cílem návrhu bylo schématicky stanovit možnosti kompozičního rozmístění interaktivních prvků, které budou sloužit k názorné výuce v oblasti astronomie, fyziky, přírodovědy (zoologie, botaniky, mineralogie) a techniky.

Koncepce řešení IPEPu se opírá o jedinečnost tohoto území, které umožňuje prostorově rozčlenit jednotlivé tématické celky tak, aby na sebe kompozičně navazovaly a vlastní výtvarné uspořádání nebylo narušeno pokusnými plochami či výsadbami. Je zachován optimální poměr volných travnatých ploch vůči výsadbám. Pro některé tématické celky bylo nezbytné zajistit specifické podmínky terénu, stavebními úpravami nebo budováním pomocných konstrukcí. Interaktivní exponáty jsou pojaty a zpracovány jako výrazné prvky drobné zahradní architektury a s okolní vegetací tvoří harmonický celek. Kompozičně budou umístěny tak, aby vytvářely potřebné dominanty.

Umístění a kompoziční uspořádání jednotlivých tématických skupin bylo provedeno se zřetelem k nárokům rostlin na stanoviště, jejich specifickým pěstitelským požadavkům a k technickým a specifickým potřebám ostatních interaktivních exponátů (sluneční hodiny apod.).

Zahrada je součástí velkého celku, jemuž říkáme krajina. Tak, jako v našem těle je každá část – od malé buňky až po velké orgány – stejně důležitá a nezastupitelná, tak by i všechny prvky v zahradě měly být ve vzájemné harmonii, rovnováze, žádná část by na sebe neměla poutat tak velkou pozornost, aby zastínila ostatní. Tento princip je v rámci IPEPu respektován.

U vchodu do areálu IPEPu je umístěna vstupní informační tabule s plánem všech interaktivních prvků v areálu. Smyslem tabule je propagace projektu s poděkováním za dotační tituly získané pro realizaci jednotlivých částí IPEPu.

Vstupem do areálu se dostáváme do astronomické části IPEPu, kde jsou umístěny interaktivní exponáty Model Sluneční soustavy, Sluneční hodiny a Směrová růžice. Přechodem mezi astronomickou částí a dalším tematickým celkem – oblastí technickou – je interaktivní exponát Sluneční/vodní fontána. Oblast technickou reprezentuje interaktivní exponát Meteorologická stanice spolu s webovou kamerou. Území mezi pavilonem „A“ a „C“ a dále kolem pavilonu „B“ (pod parkovištěm) je připraveno pro další fáze realizace IPEPu jako prostor pro interaktivní exponáty z oblasti techniky a fyziky. Spojnici do další části vytvoří plánovaná termometrická stezka, po níž se dostaneme do oblasti botanické. Prvním reprezentujícím interaktivním exponátem této oblasti je Fenologický/přírodní kalendář. Pokračujeme agrární částí, kterou představují stávající skleníky. Agrární tématika (tvorba kulturní krajiny, která vzniká kombinací činnosti přírody a člověka) může být postupně v dalších fázích doplňována. Přes oblast zemědělství se dostáváme do botanické a zoologické části, kterou představují ukázky jednotlivých typů zahrad (využívající mineralogické prvky), které jsou doplněné o vytvořené zázemí pro zpěvavé ptactvo (ptačí budky, pítka, krmítka aj.). Pro zdokonalení požitku při sledování života ptactva je v této části IPEPu instalován interaktivní exponát Směrové naslouchadlo, který umožňuje poslech zpěvu ptactva. Nejzazší bod IPEPu je vymezen pro další fáze realizace IPEPu jako archeologický koutek, kde si návštěvníci IPEPu budou moci zahrát na paleontology při objevování a poznávání kosterních pozůstatků. Cesta k archeologickému koutku bude lemována informačními tabulemi představujícími strom evoluce (umístěná na zídce lemující běžeckou dráhu).

Základní myšlenkou IPEPu je, že se návštěvníci při své procházce parkem postupně přenesou z vesmíru do dávné minulosti. Při cestě za poznáním se dozví velkou řadu zajímavých a potřebných informací z astronomie, fyziky, techniky a botaniky. Současně mohou relaxovat při pohledu na esteticky krásné prvky (všechny vytvořené interaktivní exponáty splňují parametry vkusu).

V projektu CZ.1.07/1.1.11/02.0029 nebylo možné zrealizovat celý koncept IPEPu, nicméně byl navržen modulárně tak, aby byl otevřený a připravený pro další rozvoj v rámci nových projektů představujících další fáze realizace Interaktivního přírodovědně ekologického parku.

Průvodce Aslan

Pod záštitou

Počítadlo návštěv