O projektu IPEP

Název projektu

Přírodovědná výuka za školou – Interaktivní přírodovědně-ekologický park
Natural science education past the school – An Interactive Biology – Ecology Park

Zkrácený název projektu

IPEP

Registrační číslo

CZ.1.07/1.1.11/02.0029

Název OP

CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

02 Karlovarský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.1

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Celkové způsobilé náklady projektu

3 500 000,- Kč

Termín zahájení projektu: 1.1.2010

Termín dokončení projektu: 31.10.2011

Cílem projektu je zatraktivnění, rozvoj a zkvalitnění výuky vybraných předmětů (zejména biologie, fyziky, zeměpisu, ale také cizích jazyků a ICT) na Gymnáziu Cheb a snaha o jejich multioborové propojení. Výstupem projektu je vznik návrhu názorného Interaktivního přírodovědně-ekologického parku (IPEP) a vytvoření pilotních interaktivních exponátů. Hlavními prvky navrhovaného IPEPu jsou především názorné interaktivní exponáty demonstrující zábavnou formou nejrůznější přírodovědné a ekologické jevy a zákonitosti, které nás obklopují. Učení je zde postaveno na vlastním prožitku – zkušenosti tak, aby se IPEP stal místem atraktivních vzdělávacích aktivit pro všechny zájemce. Primárním výstupem jsou rozšířené didaktické možnosti pedagogů při výuce. Celý záměr vychází z pedagogickou praxí ověřených tezí, že nejlepší způsob, jak něco skutečně poznat, je „objevit“ to sám. Hra je jedením z nejpřirozenějších způsobů, jak poznávat svět kolem sebe a zákonitosti, kterými se řídí. Děti, resp. mládež školního věku je přirozeně zvídavá a s chutí přijímá možnost samostatné experimentální činnosti a poznávání.

Popis činností

  • vytvořit návrh Interaktivního  přírodovědně – ekologického parku, který je situován na přilehlém školním pozemku Gymnázia Cheb.
  • vytvořit a v IPEPu instalovat interaktivní exponáty
  • vyškolit pedagogy pro využívání interaktivních způsobů výuky
  • výuka v IPEPu za pomoci interaktivních exponátů
  • vytváření vazeb s rozšířenou cílovou skupinou

Průvodce Aslan

Pod záštitou

Počítadlo návštěv